امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
   

  برای تحصیل در بیشتر دانشگاه های ترکیه اعم از دولتی و یا خصوصی  مقطع لیسانس و دکترای حرفه‌ای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی  شرکت در آزمون یوس که هر ساله از طرف خود دانشگاه ها برگزار میگردد الزامی بوده که معمولا در اردیبهشت ماه برگزار میشود این آزمون شامل 80  و یا 100 سوال میباشد که در برگیرنده سوالات تست هوش، هندسه و ریاضی میباشد . 


  لیست دانشگاههای که با آزمون YOS دانشجو می پذیرند   :                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                        .                              

   Akdeniz Üniversitesi (Antalya)                akdeniz.edu.tr

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray)                  aksaray.edu.tr

  Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)                anadolu.edu.tr

  Ankara Üniversitesi (Ankara)                     ankara.edu.tr

  Atatürk Üniversitesi (Erzurum)                   atauni.edu.tr

  Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)                 balikesir.edu.tr

  Başkent Üniversitesi (Ankara)                    baskent.edu.tr

  Karabük Üniversitesi                                 karabuk.edu.tr

  Bartın Üniversitesi                                     bartin.edu.tr

  Bilecik Üniversitesi                                    bilecik.edu.tr

  Düzce Üniversitesi                                    duzce.edu.tr

  Kastamonu Üniversitesi                            kastamonu.edu.tr

  Kocaeli Üniversitesi                                   kocaeli.edu.tr

  Sakarya Üniversitesi                                  sakarya.edu.tr

  Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı)    karatekin.edu.tr

  Çukurova Üniversitesi (Adana)                   cu.edu.tr

  Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)                  deu.edu.tr

  Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)             dpu.edu.tr

  Ege Üniversitesi (İzmir)                              ege.edu.tr

  Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)              gsu.edu.tr

  Giresun Üniversitesi (Giresun)                    giresun.edu.tr

  İstanbul Üniversitesi (İstanbul)                    istanbul.edu.tr

  Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)                 khas.edu.tr

  Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)    ktu.edu.tr

  Marmara Üniversitesi (İstanbul)                  marmara.edu.tr

  Mersin Üniversitesi (Mersin)                      mersin.edu.tr

  Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)           mku.edu.tr

  Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)         nku.edu.tr

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)      omu.edu.tr

  Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale)      comu.edu.tr/

  Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir)           ogu.edu.tr/

  Pamukkale Üniversitesi (Denizli)               pamukkale.edu.tr

  Selçuk Üniversitesi (Konya)                      selcuk.edu.tr

  Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)    sdu.edu.tr

  Uludağ Üniversitesi (Bursa)                       uludag.edu.tr

  Uşak Üniversitesi (Uşak)                           usak.edu.tr

  Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)           yildiz.edu.tr

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)                   yyu.edu.tr

  برای اشتراک در خبرنامه عضو شوید

  بی خیال عضویت در کانال تلگرام